Nu får det vara nog. Vi som lever och verkar här säger nej till fortsatt vindkraftsutbyggnad. Vårt landskap ska inte förvandlas till industripark och elgenerator för storstäderna.

Vindkraft är energiproduktion. Men inte bara det. Som energiproduktion skiljer den sig från de energiproduktionssätt vi är vana vid i Sverige. Vindkraften tar enorma arealer i anspråk i förhållande till genomsnittlig producerad effekt. Vindkraften är därför lika mycket en areell näring som energiproduktion.

Som alla areella näringar påverkar den landskapet och landskapsbilden. I Ångermanland betyder det att det som en gång var ett skogslandskap med mindre inslag av kulturlandskap är i snabb förändring.

De små vattendragen och sjöarna reglerades för flottningens skull. Större åar och älvar byggdes ut till vattenkraft. Industriskötseln och trakthyggesbruket har förvandlat skogen till något som ha få likheter med äldre tiders skog. Vindkraften stjäl det sista som bygdens människor alla äger och ser som sitt: själva landskapets konturer.

Fördelarna påstås i gengäld vara ekonomiska och miljömässiga. Men de ekonomiska incitamenten är skapade med subvention genom det s.k. elcertifiksystemet och det är vi slutkonsumenter som betalar det. Regionen producerar redan mer el än vi förbrukar och inte sällan är det internationellt kapital som investeras, varför vinsterna inte bara lämnar vår del av Sverige utan t.o.m. landet. De jobb som skapas är helt försumbara till antalet i förhållande till de projektvolymer investeringarna ofta omfattar. De påstått klimaträddande egenskaperna stöds inte av konsensus i forskarvärlden. Vindkraftverken skapar ljud- och ljusföroreningar som inte sällan utgör rena övergrepp på närboende.

Vi vill att du som läser gör två saker. Det första är: Gå med i föreningen idag! Det är gratis, enkelt och kräver ingen arbetsinsats utöver vad du själv känner att du vill bidra med. Att endast vara stödmedlem är nog så viktigt, då det är det finaste moraliska stöd du kan ge.

Det andra är att du måste förstå att det är våra lokalpolitiker som har haft och fortsätter att ha makten att stoppa vindkraftsutbyggnaden. Vi är inte utsatta för ett övergrepp från Stockholm  eller utlandet. I stadshuset kunde man från dag 1 ha sagt: Nej!

Väl mött!

Styrelsen